Đơn vị sản xuất kinh doanh

Chức năng, nhiệm vụ :

Trung tâm Phát hành là đơn vị sản xuất – kinh doanh, hạch toán phụ thuộc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm địa chính và bản đồ, làm dịch vụ sản phẩm vật tư trong lĩnh vực in ấn, phát hành.

- Cung cấp các loại bản đồ, atlas (tập bản đồ), tài liệu hướng dẫn thi hành pháp luật, sách, tài liệu chuyên ngành và các sản phẩm khác phục vụ nhu cầu về quản lý tài nguyên và môi trường, nhu cầu của xã hội và nâng cao dân trí.

- Biên tập, thành lập các loại bản đồ như hành chính, du lịch, quy hoạch đất đai của các vùng lãnh thổ, thành phố, thị xã, quận, huyện, phường, xã và các thể loại bản đồ khác theo yêu cầu của khách hàng với nội dung luôn được cập nhật mới nhất, khép kín từ khâu biên tập, in, gia công và lắp đặt tại công trình.

Liên hệ