Bản đồ Du lịch  
Tìm kiếm:  

-  Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 02 mặt

Mặt trước cung cấp bản đồ du lịch thành phố Việt Trì, tỷ lệ 1: 32 000

Mặt sau cung cấp bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1: 170 000

- Kích thước: 50 x 70 cm

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệ