Bản đồ Du lịch  
Tìm kiếm:  

-  Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 02 mặt

Mặt trước cung cấp bản đồ du lịch thành phố Hải Phòng, tỷ lệ 1: 13 000

Bản đồ du lịch quận Kiến An, tỷ lệ 1: 20 000

Mặt sau cung cấp bản đồ hành chính thành phố Hải Phòng, tỷ lệ 1: 120 000

- Kích thước: 50 x 70 cm

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệ