Bản đồ Du lịch  
Tìm kiếm:  
 
 

-  Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 02 mặt,

Mặt trước cung cấp bản đồ du lịch tỉnh Lào Cai, tỷ lệ 1: 230 000

Mặt sau cung cấp bản đồ thành phố Lào Cai, tỷ lệ 1: 35 000

Bản đồ thị trấn SaPa, tỷ lệ 1: 11 000

Bản đồ thị trấn Bắc Hà, tỷ lệ 1: 11 000

- Kích thước: 52,5 x 76 cm

- Đơn vị tính: Tờ

- Giá bán: Vui lòng liên hệ