Bản đồ Giao thông  
Tìm kiếm:  

- Thiết kế: Bản đồ được thiết kế 01 mặt, tỷ lệ 1: 1 500 000

- Kích thước: (159 x 109) cm

- Đơn vị tính: Bộ

- Năm xuất bản: 2006

- Giá bán: Vui lòng liên hệ